Duplicat de la TSI

Com sol·licitar un duplicat de la TSI? 

Per pèrdua, robatori o deteriorament de la vostra targeta sanitària, heu d'adreçar-vos a la UAC (Unitat d’ Atenció al Ciutadà) del vostre CAP i un dels administratius farà el tràmit.

Heu de presentar el vostre DNI, NIE o document identificatiu (llibre de família i document identificatiu del pare, mare o tutor pels menors de edat), i comprovarem que les dades que hi ha al registre central de persones assegurades de CatSalut (RCA) siguin correctes.

Si s’ha de fer algun canvi, heu de portar la documentació necessària per poder fer-ho.

Un cop hem comprovat les dades, us lliurarem el model de liquidació de taxa corresponent, (Des de maig de 2017, les reedicions de la TSI tenen un cost de 10 €).  El pagament es pot fer efectiu a qualsevol terminal de l'entitat financera Caixabank “la Caixa”. Un cop s’ ha pagat la taxa, no cal tornar al CAP per validar i enregistrar el pagament perquè aquest és comunicat directament als sistemes d’informació del CatSalut. Opcionalment, podeu sol·licitar al CAP el resguard de sol·licitud de la targeta sanitària, 24 hores després d'haver realitzat el pagament.

La TSI us arribarà per correu postal a l’adreça que consta al Registre Central d’ Assegurats.

NOTA IMPORTANT: Actualment, debut a la pandèmia, tots els duplicats de TSI estan exempts de pagament.

Enllaç d'interès: http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/la-tsi/obtencio-tsi/solicitud-reedicio-tsi/