Tràmits en nom d'altres usuaris

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 de abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, per fer qualsevol gestió (tràmits administratius, baixes i altes mèdiques, recollir continuïtats de baixa, receptes, etc.) en nom d’una altra persona, heu de portar:

 

Al taulell de la Unitat d'Atenció al Ciutadà podeu sol·licitar un imprès d’autorització, que també podeu descarregar del document adjunt.


Autorització per tercers.docx