Desplaçaments - Tarjeta Sanitària Europea

Tant si viatgeu a la resta de l'Estat espanyol, com si us desplaceu per a una estada temporal a l'estranger, teniu garantida l'assistència sanitària en cas sempre que aporteu la documentació necessària en cada cas.

Desplaçaments dins de Catalunya

Si us acrediteu amb la targeta sanitària individual podeu sol·licitar l'assistència a un centre de la xarxa sanitària pública d'un altre municipi en condició de desplaçat temporal i mentre duri aquesta estada temporal. És important que, en el cas de desplaçaments de menors (pares separats, colònies de l'escola, etc.), es faciliti la targeta al menor o a la persona adulta que se'n faci responsable.

Desplaçaments a la resta de l'Estat espanyol

Per rebre assistència sanitària a qualsevol centre de la xarxa sanitària pública cal presentar la targeta sanitària individual. La persona desplaçada ha de constar d’alta en el Sistema Nacional de Salut.

Per a qualsevol procés amb hospitalització o procediment ambulatori NO URGENT caldrà sol·licitar prèviament la derivació des de l’hospital de referència amb la seva inclusió en el sistema d’informació del fons de cohesió i la posterior autorització del Servei de Salut/Conselleria de la seva comunitat autònoma i de la Gerència d’Atenció Ciutadana del CatSalut

Les noves targetes sanitàries porten un nou codi anomenat SNS, amb aquest codi els centres sanitaris poden accedir a una base de dades facilitada pel Sistema Nacional de Salut i comprovar si la persona consta o d’alta.

De moment no totes les targetes porten  aquest codi imprès, per això recomanem que si viatgeu per la resta de l’ Estat espanyol, porteu a sobre el document d’ afiliació a la Seguretat Social, on costa el vostre número de afiliació i la vostra cobertura, informació necessària per a que us visitin.

De la resta de l'Estat espanyol cap a Catalunya

Les persones desplaçades des d’altres comunitats autònomes per estades temporals podran rebre l’atenció sanitària, durant aquesta estada, en un centre de la xarxa sanitària pública de Catalunya presentant la targeta sanitària individual de la seva comunitat autònoma.

La persona desplaçada ha de constar d’alta en el Sistema Nacional de Salut.

Per a qualsevol procés amb hospitalització o procediment ambulatori NO URGENT caldrà sol·licitar prèviament la derivació des de l’hospital de referència amb la seva inclusió en el sistema d’informació del fons de cohesió i la posterior autorització del Servei de Salut/Conselleria de la seva comunitat autònoma i de la Gerència d’Atenció Ciutadana del CatSalut.

Desplaçaments per a estades temporals a la Unió Europea

En estades temporals a algun dels països de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu i a Suïssa, es té dret a la cobertura sanitària pública del país receptor. Per accedir-hi, s'ha de portar la Targeta Sanitària Europea, una targeta individual que lliura l’ Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), o del certificat provisional substitutori (CPS), i presentar-lo amb un document acreditatiu d'identitat (passaport, DNI, etc.).

La targeta sanitària europea es pot sol·licitar a l'INSS a través de la seva seu electrònica, tot i que en alguns supòsits cal fer-ho presencialment a qualsevol centre d'atenció i informació de la Seguretat Social.

Aquesta targeta té una vigència de 2 anys i no serveix si el motiu del desplaçament a un altre país és per rebre un tractament mèdic específic.

Si el país on s'ha viatjat té un cànon, tiquet moderador o taxa per a determinats serveis, s'hauran d'abonar, com la resta de la ciutadania, sense dret a rescabalament.

Desplaçaments per residir habitualment en un país de la Unió Europea

Quan es resideix de forma habitual en un país de la UE o de l’Espai Econòmic Europeo s’ha d'acreditar el dret a les prestacions sanitàries amb algun dels models oficials específics expedits per l’ Institut Nacional de la Seguretat Social, que donen assistència sanitària depenent dels motius d’estada. Aquests documents s'han de lliurar a l’entitat sanitària corresponent, que validarà i informarà com obtenir l'assistència sanitària.

Si el país on s'ha viatjat té un cànon, tiquet moderador o taxa per a determinats serveis, s'hauran d'abonar, com la resta de la ciutadania, sense dret a rescabalament.

Desplaçaments a l'estranger, fora de la Unió Europea

Si es viatja a un país que no forma part de la Unió Europea ni de l'Espai Econòmic Europeu, cal informar-se si aquest país té un conveni bilateral amb l'Estat espanyol que inclogui l'atenció sanitària.

Si l'Estat espanyol té un conveni amb el país que es vol visitar, qui hi viatgi té dret a la mateixa assistència que els ciutadans i ciutadanes d'aquell país amb dret a l'atenció sanitària pública. Actualment, l’Estat espanyol té establert convenis bilaterals d’assistència sanitària amb Andorra, Xile i Brasil.

En els països amb què no s'ha establert cap conveni, qualsevol forma d'assistència sanitària anirà, inicialment, a càrrec del pacient.

Si el país que visitareu no té cap conveni amb l’Estat espanyol, és recomanable fer-se una assegurança privada.

 

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres: info@capsarria.com

 

Enllaços d'interès:

- Comissió Europea: Tarjeta Sanitària Europea;

- Comissió Europea: Treballar en un altre país.